Suihkosten suku

Suihkosten sukuseuran säännöt

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suihkosten sukuseura ry, kotipaikka on Suonenjoki ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

2. Tarkoitus ja toiminta

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuutta jäsenten kesken.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura

3. Jäsenet

Sukuseuran varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on Suihkosten sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.

Sukuseuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksessa.

Jäsen voidaan erottaa hallituksen päätöksellä, mikäli jäsen on laiminlyönyt jäsenvelvollisuutensa kahden ( 2 ) peräkkäisen vuoden aikana.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruudet päättää vuosikokous. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun vastaavan syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka suorittaa jäsenmaksun yhdellä kertaa kymmenkertaisena.

Hallituksen esityksestä voi vuosikokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.

4. Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä

Sukuseura voi kuulua jäsenenä Sukuseurojen Keskusliitto SSK ry:een ja eri sukututkimusyhdistyksiin. Liittymisestä ja eroamisesta päättää seuran kokous.

5. Hallitus

Hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja kuusi ( 6 ) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

6. Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Sukuseuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7. Tilit

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi ja toimintakausi on vuosikokousten välinen aika. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi kuukautta ennen seuran vuosikokousta.

Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksista on jätettävä hallitukselle viimeistään kuukausi ennen vuosikokouksen ajankohtaa.

8. Seuran kokousten koollekutsuminen

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimittava viimeistään neljätoista ( 14 ) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

9. Seuran kokoukset

Sukuseuran vuosikokous pidetään kolmen vuoden välein hallituksen määräämänä päivänä touko - syyskuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa ( 1/10 ) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Seuran kokouksessa jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisena jäsenellä sekä ainais- ja kunniajäsenellä on äänioikeus. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ( 1 ) ääni. Päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Vuosikokous

Sukuseuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta
  6. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimintakaudelle
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet
  9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa seuraavaksi toimintakaudeksi
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle kuukautta ennen vuosikokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan ( 3/4 ) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta.

Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

© Suihkosten sukuseura ry, 2023